Tag: KSRTC Recruitment 2022

KSRTC Recruitment 2023

KSRTC Recruitment 2022 – Driving New Posts – Direct Recruitment

 12 December 2022

KSRTC Recruitment 2022 : KSRTC ಇಲಾಖೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಸರಿಸುಮಾರು 4600 ಖಾಲಿ…